Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

                                           PROMOCJA – 599 zł

Zamierzasz w przyszłości rozpocząć współpracę ze szkołą branżową i przyjmować uczniów na praktykę w swojej firmie? A możesz chcesz po prostu zdobyć kwalifikacje uprawniające Cię do kształcenia młodocianych pracowników w zakładzie pracy bez konieczności kończenia studiów i pisania pracy dyplomowej? Jeżeli tak, to nasz kurs pedagogiczny online dla instruktorów praktycznej nauki zawodu będzie dla Ciebie najlepszym wyborem.

Podczas szkolenia organizowanego przez Niepubliczne Centrum Kształcenia Zawodowego AD-SA poznasz sprawdzone metody dydaktyczne i dowiesz się jak efektywnie przekazywać wiedzę nowym adeptom. Zdobędziesz też oczywiście niezbędne uprawnienia do zatrudniania i kształcenia pracowników młodocianych w poszczególnych zakładach pracy w formie praktyki bądź nauki zawodu.

Kompleksowy kurs pedagogiczny dla pracodawców i szkoleniowców

Instruktor praktycznej nauki zawodu odpowiedzialny jest za przekazanie swoim uczniom umiejętności niezbędnych do pracy w określonej profesji. Dla młodych osób często jest prawdziwym mentorem, który ułatwia odnalezienie się w nowym otoczeniu. Dzięki naszemu kursowi pedagogicznemu online zyskasz m.in. wiedzę z zakresu psychologii i dydaktyki, która pozwoli Ci nie tylko sprawnie planować i przeprowadzać zajęcia, ale również umiejętnie docierać z wiedzą do swoich podopiecznych.

Szkolenie jest bardzo wygodne dla uczestników – przeprowadzamy je w całości na internetowej platformie moodle, więc oszczędzasz na kosztach dojazdu. Do materiałów możesz sięgnąć o dowolnej porze dnia i nocy, a tempo zaliczania kolejnych modułów ustalasz samodzielnie. Aby ukończyć kurs pedagogiczny i zostać instruktorem praktycznej nauki zawodu wystarczy potem już tylko zdać egzamin wewnętrzny.

Olbrzymia dawka wiedzy podana w przystępnej formie

Korzystając z naszej oferty, unikasz nudnych, wielogodzinnych wykładów, które nie dostarczają wiedzy przydatnej w praktyce. AD-SA zapewnia profesjonalny materiał dydaktyczny w nowoczesnej formie, dzięki któremu robienie systematycznych postępów nie będzie żadnym problemem.

Zapisz się na e-kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu przeznaczony dla pracodawców, osób współpracujących oraz personelu odpowiedzialnego za szkolenie nowych pracowników, nasze ceny są bardzo atrakcyjne! W razie dodatkowych pytań, pozostajemy do Twojej dyspozycji.

CO ZROBIĆ ABY ZAPISAĆ SIĘ NA KURS ?

  1.  Wypełnij FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY.
  2. Na wskazany adres e-mail w zgłoszeniu prześlemy wstępny formularz zapisu na kurs wraz z instrukcją obsługi platformy Moodle oraz danymi do przelewu.
  3. Zapis na kurs odbywają się we wskazanych terminach naboru.
  4. Po opłaceniu kursu i przesłaniu wstępnego formularza zapisu w terminie 3 dni przed datą rozpoczęcia kursu na wskazany adres e-mail prześlemy Nick wraz hasłem do logowania.

Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym i wydaniem zaświadczenia – uprawnień dla Instruktora Praktycznej Nauki Zawodu.

W przypadku wątpliwości i pytań skontaktuj się z Nami pod numerem  telefonu (577-789-098) i zapytaj o szczegóły (pon. – sob. godz. 9.00 -18.00).

 Informacje o wydawanym zaświadczeniu:

  • Zaświadczenie o ukończenia kursu. Zaświadczenie jest bezterminowe i akceptowane na terenie całego kraju.
  • Zaświadczenie zostanie wysłane do Ciebie listem poleconym Pocztą Polską 5 dni po zakończeniu kursu. Na prośbę uczestnika możemy wystawić zaświadczenie w formie elektronicznej (plik PDF) wcześniej.
  • Zatwierdzony program kursu pedagogicznego przez Kuratora Oświaty w Poznaniu o numerze WNS.5633.40.2020 z dnia 06 sierpnia 2020 r.

UWAGA ! ZAPISY NA OBECNY KURS TRWAJĄ !

Dla każdego kursanta dodatkowo wraz z zaświadczeniem uzyskania kwalifikacji wysyłamy:

  • wykaz niezbędnych aktów prawnych w poręcznym skoroszycie
  • dzienniczek praktycznej nauki zawodu
  • wzory umów oraz wszelką dokumentację związaną z zawarciem umowy zgodnie z rozporządzeniem o praktyczną naukę zawodu

Pamiętaj, nasz kurs jest w pełni legalny (zgoda nr WNS.5633.40.2020), a jeżeli dalej Cię to nie przekonuje, zadzwoń do Kuratorium Oświaty w Poznaniu i poproś o rozmowę z osobą odpowiedzialną za kursy pedagogiczne (numer kontaktowy do Kuratorium w Poznaniu 61 854 15 04). Zajęcia dydaktyczne odbywają się w systemie online na platformie e-learningowej (Moodle).

Kurs przeznaczony jest dla osób, które ubiegają się o uzyskanie prawa do nauczania pracowników młodocianych danego zawodu i chcą zdobyć kwalifikacje pedagogiczne. Kurs jest formą przygotowania pedagogicznego instruktorów praktycznej nauki zawodu, przygotowuje do pracy z młodzieżą, jak i osobami dorosłymi. Poprzez poszczególne tematyki kursu, kursant zdobywa wiedzę praktyczną i teoretyczną dotyczącą pracy z pracownikiem młodocianym. Celem jest przygotowanie mistrzów i instruktorów do samodzielnego planowania, organizowania i wykonywania zadań oraz prezentacji problemów dotyczących kształcenia zawodowego w swojej specjalności. W planie nauczania przewidziane są zagadnienia z zakresu: pedagogiki, psychologii, metodyki i dydaktyki. Ukończenie kursu nadaje uprawnianie pracodawcom bądź pracownikom możliwość przyjmowania młodzieży na praktyczną naukę zawodu.

Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym i wydaniem zaświadczenia – uprawnień dla Instruktora Praktycznej Nauki Zawodu.

UWAGA ! Po tym kursie nie można uczyć w szkole !

tabela z kwalifikacjami

WARUNKI FORMALNE JAKIE NALEŻY SPEŁNIĆ ABY MUC SZKOLIĆ PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH !

W przypadku braku posiadania tytułu mistrzowskiego w danym zawodzie kandydat musi spełniać poniższe warunki formalne (jedna z rodzaju ukończenia szkoły + tytuł zawodowy lub dyplom ukończenia studiów + wymagany staż pracy w zawodzie nauczanym).

Rodzaj ukończenia szkołyTytuł zawodowy/Dyplom ukończenia studiówWymagany staż pracy w zawodzie nauczanym
Świadectwo ukończenia technikum lub branżowej szkoły II stopnia lub technikum uzupełniającego lub szkoły równorzędnej lub świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej.Tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać.

Minimum

3 lata

Świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego lub liceum zawodowego lub liceum technicznego lub liceum profilowanego lub uzupełniającego liceum ogólnokształcącego lub świadectwo ukończenia technikum lub branżowej szkoły II stopnia lub technikum uzupełniającego, kształcących w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać, lub świadectwo ukończenia średniego studium zawodowego.Tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać.

Minimum

4 lata

Świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej lub branżowej szkoły I stopnia.Tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać.

Minimum

6 lat

WyższeDyplom ukończenia studiów na kierunku odpowiednim dla zawodu, którego będą nauczać.

Minimum

2 lata

WyższeDyplom ukończenia studiów na innym kierunku niż odpowiedni dla zawodu, którego będą nauczać.Minimum 4 lata

Tabela opracowana na podstawie MEN z dnia 22 lutego 2019r. w Sprawie Praktyczne Nauki Zawodu.

Formularz zgłoszeniowy

Klauzula informacyjna

Polityka prywatności

Regulamin

9 + 5 =

Co daje ukończenie tego Kursu ?

– Przygotowanie pedagogiczne instruktorów praktycznej nauki zawodu do organizowania i prowadzenia zajęć z uczniami i młodocianymi.

– Możliwość przyjmowania stażystów i praktykantów ze szkół średnich w Waszych zakładach pracy.

Liczba godzin

Zgodna z programem Ministerstwa Edukacji Narodowej ramowy program wynosi 48 godzin lekcyjnych (40 godzin zajęć teoretycznych, 8 godzin zajęć praktycznych).

Wymóg powyższy wynika z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu.

Do kogo adresowany jest kurs ?

– Właścicieli i pracowników zakładów usługowych, rzemieślniczych i produkcyjnych.

– Instruktorów praktycznej nauki zawodu w zakładach pracy.

– Mistrzów, czeladników i osób posiadających kwalifikacje w zawodzie nauczanym.

Ramowy program kursu

– Podstawy pedagogiki ze szczególnym uwzględnieniem pedagogiki pracy (5 godzin).-

– Podstawy psychologii w komunikacji i relacjach „instruktor – osoba ucząca się” (8 godzin).

– Metodyka praktycznej nauki zawodu (27 godzin).

– Umiejętności dydaktyczne – realizowane w środowisku pracy oraz poza środowiskiem pracy (8godzin).

Jakie warunki należy spełniać aby rozpocząć kurs ?

– Posiadanie wykształcenia zawodowe, średniego, wyższe bądź zdany egzamin mistrzowski (jeżeli potrzebujesz tytułu mistrza, polecamy ofertę Izby Rzemieślniczej z Poznania, która przygotowuje do egzaminu oraz go przeprowadza).

– Odpowiedni staż pracy – zobacz więcej tabela z kwalifikacjami (tabela powyżej).

Sprawy organizacyjne/kontakt

Jeżeli masz pytania związane z organizacją szkolenia, skontaktuj się z nami:

Zadzwoń na telefon 577-789-098
(godz. 9.00 -18.00, oprócz niedziel)

e-mail: biuro@ad-sa.pl 

lub zarejestruj się wstępnie na szkolenie. Do niczego to nie zobowiązuje, a dostaniesz szczegółowe informacje o kursie

Czy wiesz, że możesz uzyskać ponad 8 tysięcy złotych za wykształcenie ucznia?

Zgodnie z Art. 122. Ust.1. Prawa oświatowego Pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:

1. Pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

2.  Młodociany pracownik ukończył naukę zawodu i zdał:

a.) W przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy będącego rzemieślnikiem – egzamin czeladniczy zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2018 r. poz. 1267 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 1495).

b.) W przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem – egzamin zawodowy. Młodociany pracownik ukończył przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt 1. ©Kancelaria Sejmu s. 142/214 25.08.2020 2. Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosi:

             – W przypadku nauki zawodu – do 8081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę                               dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia.

             – W przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – do 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.